headershadow

Page content

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bonergie

Art. 1. – Definities

 1. Onder ‘Bonergie’ wordt verstaan de handelsnaam Bonergie, onderdeel van Bonestroo Ingenieurs Diensten, alsmede eventueel door haar ingeschakelde derden.
 2. Onder ‘afnemer’ wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met of via Bonergie een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bonergie gedane aanbiedingen, verkopen en leveringen van goederen en diensten. Indien Bonergie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt of heeft verlangd, kan hier geen (impliciet) afstand van recht uit worden afgeleid. Afwijkende bepalingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in dat geval slechts per individuele opdracht worden overeengekomen.

Art. 2. – Aanbiedingen/prijzen

 1. Alle door Bonergie gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien bij een aanbieding of offerte een reactietermijn is opgenomen. Genoemde bedragen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals kwaliteitscontrole en/of eventuele heffingen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 3. Indien de afnemer handelt als agent, gemachtigde of als een tussenpersoon namens een derde welke de diensten daadwerkelijk van Bonergie zal afnemen, dan staat de afnemer hoofdelijk in voor de nakoming van de overeenkomst.
 4. Alle door Bonergie gehanteerde prijzen kunnen op jaarlijkse basis worden geïndexeerd. Bonergie heeft daarnaast het recht om elke prijs naar billijkheid aan te passen, indien haar kosten, zoals onder andere maar niet uitsluitend kosten voor personeel, hulppersonen/hulporganisaties of transport, in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
 5. Annuleert de afnemer (niet zijnde een consument) een tussen hem en Bonergie tot stand gekomen overeenkomst, dan verbeurt afnemer, zo Bonergie daar aanspraak op maakt, terstond een annuleringsvergoeding van 15% van de overeengekomen verkoopprijs excl. btw. Deze annuleringsvergoeding wordt verbeurd in aanvulling op het recht van Bonergie om haar werkelijke schade, zoals de overeengekomen verkoopprijs, te vorderen.
 6. Wordt door Bonergie aan de afnemer een voorbeeld, model, (test)object, (kleur)staal, afbeelding, rapportage, folder of vergelijkbare zaak ter indicatie van het feitelijk te leveren goed verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als globale aanduiding verstrekt te zijn, tenzij Bonergie daarbij expliciet heeft aangegeven dat een bepaalde eigenschap van zo’n object als gegarandeerd mag worden beschouwd. Bonergie is niet gehouden om afnemer van testrapportages of testgegevens van haar producten te voorzien. Bonergie heeft het recht om voor de in dit artikel bedoelde zaken en gegevens kosten in rekening te brengen.

Art. 3. – Uitvoering en levering

 1. Het verrichten van diensten geschiedt, indien geen plaats is overeengekomen, op een door Bonergie te kiezen locatie.
 2. Afnemer en Bonergie bepalen in goed overleg één of meerdere (uitvoerings)termijnen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bonergie streeft ernaar deze data en/of (uitvoerings)termijnen zoveel mogelijk aan te houden, maar deze zijn nimmer fataal, noch is Bonergie aansprakelijk voor eventuele schade van de afnemer indien de overeenkomst op een andere datum en/of (uitvoerings)termijn dan die is overeengekomen wordt nagekomen. Mocht afnemer desalniettemin klachten uiten over de data en/of (uitvoerings)termijnen, dan geldt hiervoor onverminderd de in 6 lid 2 bedoelde klachttermijn. Indien voor de levering van voortdurende diensten geen einddatum is overeengekomen, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Indien voor de overeengekomen wijze van het verrichten van diensten door Bonergie toegang tot de (bedrijfs)locatie(s) van de afnemer nodig is, draagt afnemer zorg voor een veilige (werk)omgeving waar, indien nodig, kosteloos gebruik kan worden gemaakt van zaken welke redelijkerwijs voor het nakomen van de overeenkomst benodigd zijn.
 4. Indien afnemer de prestatie niet op de overeengekomen data afneemt of Bonergie niet op de overeengekomen data in de gelegenheid stelt om haar diensten te verlenen, zijn, ook indien de afname wordt belemmerd door omstandigheden welke in de risicosfeer van afnemer liggen, alle daaruit voortkomende gevolgen geheel voor risico van afnemer. Aanvullende kosten, zoals verblijfs- of transportkosten, zijn hier expliciet onder begrepen.
 5. Bonergie is bevoegd door de afnemer gekochte diensten in (tijds)delen aan de afnemer te leveren en te factureren. Bonergie is gerechtigd de uitvoering van een deel op te schorten totdat afnemer het voorgaande deel heeft geïnspecteerd en/of schriftelijk goedgekeurd. Door de afnemer gestelde tekortkomingen in zo’n deelverrichting geven geen recht de betalingen of acceptatie van andere delen op te schorten.
 6. Bonergie heeft het recht de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
 7. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bonergie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bonergie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bonergie zijn verstrekt, heeft Bonergie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de afnemer de gegevens aan Bonergie ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst, al dan niet op aanwijzing van de afnemer of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd, dan kunnen de oorspronkelijk overeengekomen aard, omvang, inhoud, prijs of termijn van de prestatie daardoor beïnvloed worden.

Art. 4. – Betaling

 1. Bonergie heeft op elk moment het recht om van afnemer een vooruitbetaling te verlangen. Bonergie kan de prestatie onder alle omstandigheden opschorten totdat de betreffende vooruitbetaling op de aangegeven bankrekening van Bonergie is ontvangen.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Afnemer doet afstand van elk recht van verrekening van zijn betalingsverplichting jegens (cq. in verband met enige (gepretendeerde) vordering van afnemer op) Bonergie. De afnemer komt geen recht op opschorting toe, tenzij hij een consument is, in welk geval de wettelijke regeling van toepassing is.
 3. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Het intreden van het verzuim van afnemer maakt eventuele overige vorderingen van Bonergie op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Bonergie is na het intreden van het verzuim gerechtigd 1,5% rente per maand over het uitstaande bedrag in rekening te brengen vanaf de dag dat afnemer in verzuim is gekomen tot het moment van algehele voldoening. Daarbij zal een gedeelte van een maand telkens als een gehele maand worden gerekend. In afwijking van het voorgaande geldt een rente van 1% per maand indien afnemer een consument is.
 4. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, verbeurt afnemer een dadelijk opeisbare boete van 15% van het betreffende factuurbedrag. Deze boete geldt in aanvulling op lid 3 en het recht van Bonergie om haar werkelijk geleden schade op de afnemer te verhalen. Indien afnemer een consument is, is de wettelijke regeling voor buitengerechtelijke kosten van toepassing.
 5. De afnemer is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten van Bonergie die voortkomen uit diens gebrekkige nakoming van de overeenkomst volledig te vergoeden, advocaatkosten daar expliciet onder begrepen.
 6. Indien onder Bonergie ten laste van afnemer conservatoir of executoriaal derdenbeslag wordt gelegd, is Bonergie gerechtigd € 250,00 excl. btw. als terstond opeisbare vergoeding voor de kosten van de afhandeling van het derdenbeslag aan afnemer in rekening te brengen.
 7. De verplichtingen van de afnemer worden direct opeisbaar indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, of voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of (indien afnemer een natuurlijk persoon is:) wordt toegelaten tot de WSNP, of door beslaglegging, of ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen cq. delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 8. Het is de afnemer niet toegestaan om enige (deel)vordering(en) op Bonergie met een zekerheidsrecht te bezwaren, aan derden over te dragen of op een vergelijkbare wijze te belasten. Met deze bepaling is goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW beoogd.
 9. Bonergie is conform het bepaalde in art. 2:346 lid 1 sub e BW te allen tijde bevoegd een verzoek tot enquête ten aanzien van afnemer (en het groepsverband waartoe zij behoort) te doen.

Art. 5 – Beëindiging en overmacht

 1. Bonergie is gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder opgave van reden (tussentijds) op te zeggen, dit zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige daardoor bij afnemer ontstane schade. Reeds geleverde deelprestaties zullen door afnemer aan Bonergie worden voldaan in verhouding tot de mate waarin de prestatie ten opzichte van de gehele prestatie is uitgevoerd.
 2. Bij uitvoering van de overeenkomst worden de (in art. 3 lid 2 bedoelde, niet fatale) op- of afleverdata en/of (uitvoerings)termijnen verlengd met de periode gedurende welke Bonergie door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Van overmacht aan de zijde van Bonergie is sprake, indien Bonergie na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt om aan haar (voorbereidende) verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld (burger)oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, vandalisme, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, epidemieën, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, lichamelijke of geestelijke ziekte van voor de overeenkomst belangrijke personen, storingen in de levering van data- en nutsvoorzieningen, dit alles in de breedste zin van het woord en zowel in de onderneming van Bonergie als bij derden van wie Bonergie de benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Bonergie ontstaan.
 4. Bonergie heeft ook het recht zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bonergie haar verplichtingen had moeten nakomen of terwijl de overeenkomst juist al ten dele is uitgevoerd.
 5. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Bonergie als de afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Bonergie recht op vergoeding van de door haar reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Art. 6. – Garanties en klachten

 1. Bonergie staat er voor in dat haar prestatie aan afnemer geschikt is voor normaal gebruik en voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen gedurende de normale gebruiksduur, mits de afnemer de prestatie heeft aangewend conform de gegeven instructies. Indien een door Bonergie geleverde prestatie door een derde werd verricht en door Bonergie zonder inhoudelijke wijziging aan afnemer werd geleverd, dan is de garantie die Bonergie verleent op dat product beperkt tot de door die derde verstrekte garantie.
 2. Afnemer is gehouden de geleverde prestatie na op- of aflevering te (doen) onderzoeken op juistheid, kwaliteit, kwantiteit, overige belangrijke kenmerken, etc.
 3. Klachten met betrekking tot elk zicht- of waarneembaar gebrek ten aanzien van de prestatie van Bonergie, dienen door afnemer uiterlijk binnen acht dagen na af- of oplevering aan Bonergie kenbaar te worden gemaakt.
 4. Klachten met betrekking tot elk niet zicht- of waarneembaar gebrek ten aanzien van de prestatie van Bonergie dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek door afnemer aan Bonergie kenbaar te worden gemaakt.

Indien afnemer een klacht niet tijdig meldt zoals in dit artikel aangegeven, dan vervalt ieder recht van afnemer jegens Bonergie ter zake het vermeende gebrek in de prestatie.

 1. Iedere vorm van garantie op een prestatie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als (direct of indirect) gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk of te late aanwending of toepassing daarvan. Dit geldt eveneens wanneer zonder schriftelijk toestemming van Bonergie door de afnemer of door derden wijzigingen op de prestatie zijn toegepast.
 2. Afnemer kan geen beroep doen op art. 6:228 en 6:230 lid 1 BW.

Art. 7. – Aansprakelijkheid

 1. Indien Bonergie op welke grondslag dan ook aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Bonergie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bonergie is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Bonergie voor indirecte schade van de afnemer (en/of van derden), daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en (bedrijfs)stagnatie, is uitgesloten. Indien sprake is van consumentenkoop strekt deze bepaling niet verder dan die, die is toegestaan ex art. 7:24 lid 2 BW.
 4. Bonergie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van afnemer (en alleen indien de tekortkoming conform 6 lid 2 tijdig is gemeld). Deze aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan hetgeen de verzekeraar van Bonergie in het voorkomende geval uitkeert. Indien de verzekering om wat voor reden dan ook geen uitkering doet of de verzekering in het voorkomende geval afwezig is, dan bedraagt de vergoeding maximaal tweemaal de factuurwaarde (exclusief btw) van de (deel)prestatie welke de schade veroorzaakt heeft, met dien verstande dat aansprakelijkheid van Bonergie in zo’n geval nimmer meer dan € 5.000,00 bedraagt.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 7. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bonergie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid niet aan Bonergie toegerekend kan worden;
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. Afnemer kan geen beroep doen op art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Voorts zal afnemer Bonergie vrijwaren voor alle (aansprakelijkheids)vorderingen welke door derden in verband met de overeenkomst jegens Bonergie worden gepretendeerd. Afnemer is gehouden Bonergie desgevraagd te voorzien van alle door Bonergie gewenste (schriftelijke) informatie over de (voorgeschiedenis en relatie met de) derde. Indien Bonergie door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Bonergie zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat nodig is voor een geslaagd juridisch verweer. Mocht afnemer daarmee in gebreke blijven, dan is Bonergie zonder ingebrekestelling gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bonergie komen voor rekening van de afnemer.
 10. Indien vast komt te staan dat de klacht van de afnemer ongegrond is, dan komen de kosten welke daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bonergie integraal voor rekening van de afnemer.
 11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bonergie of haar ondergeschikten.

Art. 8. – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd hetgeen verder in deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Bonergie zich de rechten en bevoegdheden voor die Bonergie toekomen op grond van de Auteurswet en alle andere intellectuele wet- en regelgeving. Uit de overeenkomst tussen Bonergie en afnemer mag geen toestemming tot gebruik van het intellectuele eigendom van Bonergie worden afgeleid, tenzij zulks expliciet is genoemd.
 2. Alle door Bonergie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc, alsmede zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door afnemer en mogen niet door afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonergie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het is afnemer niet toegestaan om zich of een derde als rechthebbende of eigenaar van enig intellectueel eigendom van Bonergie te registreren.
 3. Bonergie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. In geval van overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald, verbeurt afnemer een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- per individuele inbreuk alsmede een boete van € 500,- per dag(deel) dat de overtreding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Deze boete geldt in aanvulling op het recht van Bonergie om haar werkelijk geleden schade op de afnemer te verhalen.

Art. 9. – Geheimhouding

 1. Afnemer is gehouden alle informatie die hij als gevolg van de (handels)relatie met Bonergie bedoeld of onbedoeld verkrijgt en waarvan afnemer weet of moet vermoeden dat Bonergie (theoretisch) belang zou kunnen hebben bij geheimhouding daarvan, waaronder met name doch niet uitsluitend begrepen alle mogelijke financiële gegevens alsmede alle vormen van intellectuele eigendom, geheim te houden voor derden.
 2. Indien de afnemer derden inschakelt welke mogelijkerwijs kennis zouden kunnen nemen van de in lid 1 bedoelde informatie, zal afnemer deze derden een contractuele geheimhouding opleggen welke ten minste gelijk is aan de hier overeengekomen.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij verplicht is om informatie te openbaren als gevolg van een wettelijke bepaling of een rechterlijk vonnis dat kracht van gewijsde heeft.

Art. 10. – Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze bepalingen betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Behoudens wanneer met consumenten gecontracteerd is, zal ieder geschil tussen partijen uitsluitend aan de bevoegde rechter in de Nederlandse vestigingsplaats van Bonergie worden voorgelegd. Alleen Bonergie heeft tevens het recht om de rechter te adiëren welke conform de wettelijke bepalingen bevoegd is.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, komen afnemer en Bonergie overeen om, uitsluitend indien Bonergie dit wenst, een geschil voor te leggen aan een instelling voor arbitrage naar keuze van Bonergie. Indien afnemer een consument is, zal Bonergie deze beslissing schriftelijk mededelen, waarna de consument binnen één maand kan kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Na verloop van deze termijn, vervalt diens recht daartoe.
 3. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden strijdig blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal slechts deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen verbinden zich in dat geval om in overleg een nieuwe bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen in de onverbindend gebleken bepaling hebben bedoeld.
 4. Bonergie kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie tegenover de afnemer van toepassing verklaren, indien Bonergie daarbij een inwerkingstredingstermijn van twee maanden na de schriftelijke mededeling tot wijziging jegens de afnemer in acht neemt. De afnemer wordt per einde van die inwerkingstredingstermijn aan de nieuwe voorwaarden gebonden, tenzij hij de contractuele relatie met Bonergie uiterlijk per die datum heeft opgezegd.
 5. Indien deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere taal dan de Nederlandse, blijft de Nederlandse taal leidend bij de interpretatie daarvan.

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bonergie

Art. 1. – Definities

 1. Onder ‘Bonergie’ wordt verstaan de handelsnaam Bonergie, onderdeel van Bonestroo Ingenieurs Diensten, alsmede eventueel door haar ingeschakelde derden.
 2. Onder ‘afnemer’ wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met of via Bonergie een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bonergie gedane aanbiedingen, verkopen en leveringen van goederen en diensten. Indien Bonergie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt of heeft verlangd, kan hier geen (impliciet) afstand van recht uit worden afgeleid. Afwijkende bepalingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in dat geval slechts per individuele opdracht worden overeengekomen.

Art. 2. – Aanbiedingen/prijzen

 1. Alle door Bonergie gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien bij een aanbieding of offerte een reactietermijn is opgenomen. Genoemde bedragen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals kwaliteitscontrole en/of eventuele heffingen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 3. Indien de afnemer handelt als agent, gemachtigde of als een tussenpersoon namens een derde welke de diensten daadwerkelijk van Bonergie zal afnemen, dan staat de afnemer hoofdelijk in voor de nakoming van de overeenkomst.
 4. Alle door Bonergie gehanteerde prijzen kunnen op jaarlijkse basis worden geïndexeerd. Bonergie heeft daarnaast het recht om elke prijs naar billijkheid aan te passen, indien haar kosten, zoals onder andere maar niet uitsluitend kosten voor personeel, hulppersonen/hulporganisaties of transport, in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
 5. Annuleert de afnemer (niet zijnde een consument) een tussen hem en Bonergie tot stand gekomen overeenkomst, dan verbeurt afnemer, zo Bonergie daar aanspraak op maakt, terstond een annuleringsvergoeding van 15% van de overeengekomen verkoopprijs excl. btw. Deze annuleringsvergoeding wordt verbeurd in aanvulling op het recht van Bonergie om haar werkelijke schade, zoals de overeengekomen verkoopprijs, te vorderen.
 6. Wordt door Bonergie aan de afnemer een voorbeeld, model, (test)object, (kleur)staal, afbeelding, rapportage, folder of vergelijkbare zaak ter indicatie van het feitelijk te leveren goed verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als globale aanduiding verstrekt te zijn, tenzij Bonergie daarbij expliciet heeft aangegeven dat een bepaalde eigenschap van zo’n object als gegarandeerd mag worden beschouwd. Bonergie is niet gehouden om afnemer van testrapportages of testgegevens van haar producten te voorzien. Bonergie heeft het recht om voor de in dit artikel bedoelde zaken en gegevens kosten in rekening te brengen.

Art. 3. – Uitvoering en levering

 1. Het verrichten van diensten geschiedt, indien geen plaats is overeengekomen, op een door Bonergie te kiezen locatie.
 2. Afnemer en Bonergie bepalen in goed overleg één of meerdere (uitvoerings)termijnen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bonergie streeft ernaar deze data en/of (uitvoerings)termijnen zoveel mogelijk aan te houden, maar deze zijn nimmer fataal, noch is Bonergie aansprakelijk voor eventuele schade van de afnemer indien de overeenkomst op een andere datum en/of (uitvoerings)termijn dan die is overeengekomen wordt nagekomen. Mocht afnemer desalniettemin klachten uiten over de data en/of (uitvoerings)termijnen, dan geldt hiervoor onverminderd de in 6 lid 2 bedoelde klachttermijn. Indien voor de levering van voortdurende diensten geen einddatum is overeengekomen, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Indien voor de overeengekomen wijze van het verrichten van diensten door Bonergie toegang tot de (bedrijfs)locatie(s) van de afnemer nodig is, draagt afnemer zorg voor een veilige (werk)omgeving waar, indien nodig, kosteloos gebruik kan worden gemaakt van zaken welke redelijkerwijs voor het nakomen van de overeenkomst benodigd zijn.
 4. Indien afnemer de prestatie niet op de overeengekomen data afneemt of Bonergie niet op de overeengekomen data in de gelegenheid stelt om haar diensten te verlenen, zijn, ook indien de afname wordt belemmerd door omstandigheden welke in de risicosfeer van afnemer liggen, alle daaruit voortkomende gevolgen geheel voor risico van afnemer. Aanvullende kosten, zoals verblijfs- of transportkosten, zijn hier expliciet onder begrepen.
 5. Bonergie is bevoegd door de afnemer gekochte diensten in (tijds)delen aan de afnemer te leveren en te factureren. Bonergie is gerechtigd de uitvoering van een deel op te schorten totdat afnemer het voorgaande deel heeft geïnspecteerd en/of schriftelijk goedgekeurd. Door de afnemer gestelde tekortkomingen in zo’n deelverrichting geven geen recht de betalingen of acceptatie van andere delen op te schorten.
 6. Bonergie heeft het recht de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
 7. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bonergie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bonergie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bonergie zijn verstrekt, heeft Bonergie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de afnemer de gegevens aan Bonergie ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst, al dan niet op aanwijzing van de afnemer of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd, dan kunnen de oorspronkelijk overeengekomen aard, omvang, inhoud, prijs of termijn van de prestatie daardoor beïnvloed worden.

Art. 4. – Betaling

 1. Bonergie heeft op elk moment het recht om van afnemer een vooruitbetaling te verlangen. Bonergie kan de prestatie onder alle omstandigheden opschorten totdat de betreffende vooruitbetaling op de aangegeven bankrekening van Bonergie is ontvangen.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Afnemer doet afstand van elk recht van verrekening van zijn betalingsverplichting jegens (cq. in verband met enige (gepretendeerde) vordering van afnemer op) Bonergie. De afnemer komt geen recht op opschorting toe, tenzij hij een consument is, in welk geval de wettelijke regeling van toepassing is.
 3. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Het intreden van het verzuim van afnemer maakt eventuele overige vorderingen van Bonergie op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Bonergie is na het intreden van het verzuim gerechtigd 1,5% rente per maand over het uitstaande bedrag in rekening te brengen vanaf de dag dat afnemer in verzuim is gekomen tot het moment van algehele voldoening. Daarbij zal een gedeelte van een maand telkens als een gehele maand worden gerekend. In afwijking van het voorgaande geldt een rente van 1% per maand indien afnemer een consument is.
 4. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, verbeurt afnemer een dadelijk opeisbare boete van 15% van het betreffende factuurbedrag. Deze boete geldt in aanvulling op lid 3 en het recht van Bonergie om haar werkelijk geleden schade op de afnemer te verhalen. Indien afnemer een consument is, is de wettelijke regeling voor buitengerechtelijke kosten van toepassing.
 5. De afnemer is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten van Bonergie die voortkomen uit diens gebrekkige nakoming van de overeenkomst volledig te vergoeden, advocaatkosten daar expliciet onder begrepen.
 6. Indien onder Bonergie ten laste van afnemer conservatoir of executoriaal derdenbeslag wordt gelegd, is Bonergie gerechtigd € 250,00 excl. btw. als terstond opeisbare vergoeding voor de kosten van de afhandeling van het derdenbeslag aan afnemer in rekening te brengen.
 7. De verplichtingen van de afnemer worden direct opeisbaar indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, of voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of (indien afnemer een natuurlijk persoon is:) wordt toegelaten tot de WSNP, of door beslaglegging, of ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen cq. delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 8. Het is de afnemer niet toegestaan om enige (deel)vordering(en) op Bonergie met een zekerheidsrecht te bezwaren, aan derden over te dragen of op een vergelijkbare wijze te belasten. Met deze bepaling is goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW beoogd.
 9. Bonergie is conform het bepaalde in art. 2:346 lid 1 sub e BW te allen tijde bevoegd een verzoek tot enquête ten aanzien van afnemer (en het groepsverband waartoe zij behoort) te doen.

Art. 5 – Beëindiging en overmacht

 1. Bonergie is gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder opgave van reden (tussentijds) op te zeggen, dit zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige daardoor bij afnemer ontstane schade. Reeds geleverde deelprestaties zullen door afnemer aan Bonergie worden voldaan in verhouding tot de mate waarin de prestatie ten opzichte van de gehele prestatie is uitgevoerd.
 2. Bij uitvoering van de overeenkomst worden de (in art. 3 lid 2 bedoelde, niet fatale) op- of afleverdata en/of (uitvoerings)termijnen verlengd met de periode gedurende welke Bonergie door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Van overmacht aan de zijde van Bonergie is sprake, indien Bonergie na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt om aan haar (voorbereidende) verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld (burger)oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, vandalisme, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, epidemieën, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, lichamelijke of geestelijke ziekte van voor de overeenkomst belangrijke personen, storingen in de levering van data- en nutsvoorzieningen, dit alles in de breedste zin van het woord en zowel in de onderneming van Bonergie als bij derden van wie Bonergie de benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Bonergie ontstaan.
 4. Bonergie heeft ook het recht zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bonergie haar verplichtingen had moeten nakomen of terwijl de overeenkomst juist al ten dele is uitgevoerd.
 5. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Bonergie als de afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Bonergie recht op vergoeding van de door haar reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Art. 6. – Garanties en klachten

 1. Bonergie staat er voor in dat haar prestatie aan afnemer geschikt is voor normaal gebruik en voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen gedurende de normale gebruiksduur, mits de afnemer de prestatie heeft aangewend conform de gegeven instructies. Indien een door Bonergie geleverde prestatie door een derde werd verricht en door Bonergie zonder inhoudelijke wijziging aan afnemer werd geleverd, dan is de garantie die Bonergie verleent op dat product beperkt tot de door die derde verstrekte garantie.
 2. Afnemer is gehouden de geleverde prestatie na op- of aflevering te (doen) onderzoeken op juistheid, kwaliteit, kwantiteit, overige belangrijke kenmerken, etc.
 3. Klachten met betrekking tot elk zicht- of waarneembaar gebrek ten aanzien van de prestatie van Bonergie, dienen door afnemer uiterlijk binnen acht dagen na af- of oplevering aan Bonergie kenbaar te worden gemaakt.
 4. Klachten met betrekking tot elk niet zicht- of waarneembaar gebrek ten aanzien van de prestatie van Bonergie dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek door afnemer aan Bonergie kenbaar te worden gemaakt.

Indien afnemer een klacht niet tijdig meldt zoals in dit artikel aangegeven, dan vervalt ieder recht van afnemer jegens Bonergie ter zake het vermeende gebrek in de prestatie.

 1. Iedere vorm van garantie op een prestatie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als (direct of indirect) gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk of te late aanwending of toepassing daarvan. Dit geldt eveneens wanneer zonder schriftelijk toestemming van Bonergie door de afnemer of door derden wijzigingen op de prestatie zijn toegepast.
 2. Afnemer kan geen beroep doen op art. 6:228 en 6:230 lid 1 BW.

Art. 7. – Aansprakelijkheid

 1. Indien Bonergie op welke grondslag dan ook aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Bonergie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bonergie is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Bonergie voor indirecte schade van de afnemer (en/of van derden), daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en (bedrijfs)stagnatie, is uitgesloten. Indien sprake is van consumentenkoop strekt deze bepaling niet verder dan die, die is toegestaan ex art. 7:24 lid 2 BW.
 4. Bonergie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van afnemer (en alleen indien de tekortkoming conform 6 lid 2 tijdig is gemeld). Deze aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan hetgeen de verzekeraar van Bonergie in het voorkomende geval uitkeert. Indien de verzekering om wat voor reden dan ook geen uitkering doet of de verzekering in het voorkomende geval afwezig is, dan bedraagt de vergoeding maximaal tweemaal de factuurwaarde (exclusief btw) van de (deel)prestatie welke de schade veroorzaakt heeft, met dien verstande dat aansprakelijkheid van Bonergie in zo’n geval nimmer meer dan € 5.000,00 bedraagt.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 7. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bonergie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid niet aan Bonergie toegerekend kan worden;
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. Afnemer kan geen beroep doen op art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Voorts zal afnemer Bonergie vrijwaren voor alle (aansprakelijkheids)vorderingen welke door derden in verband met de overeenkomst jegens Bonergie worden gepretendeerd. Afnemer is gehouden Bonergie desgevraagd te voorzien van alle door Bonergie gewenste (schriftelijke) informatie over de (voorgeschiedenis en relatie met de) derde. Indien Bonergie door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Bonergie zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat nodig is voor een geslaagd juridisch verweer. Mocht afnemer daarmee in gebreke blijven, dan is Bonergie zonder ingebrekestelling gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bonergie komen voor rekening van de afnemer.
 10. Indien vast komt te staan dat de klacht van de afnemer ongegrond is, dan komen de kosten welke daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bonergie integraal voor rekening van de afnemer.
 11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bonergie of haar ondergeschikten.

Art. 8. – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd hetgeen verder in deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Bonergie zich de rechten en bevoegdheden voor die Bonergie toekomen op grond van de Auteurswet en alle andere intellectuele wet- en regelgeving. Uit de overeenkomst tussen Bonergie en afnemer mag geen toestemming tot gebruik van het intellectuele eigendom van Bonergie worden afgeleid, tenzij zulks expliciet is genoemd.
 2. Alle door Bonergie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc, alsmede zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door afnemer en mogen niet door afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonergie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het is afnemer niet toegestaan om zich of een derde als rechthebbende of eigenaar van enig intellectueel eigendom van Bonergie te registreren.
 3. Bonergie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. In geval van overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald, verbeurt afnemer een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- per individuele inbreuk alsmede een boete van € 500,- per dag(deel) dat de overtreding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Deze boete geldt in aanvulling op het recht van Bonergie om haar werkelijk geleden schade op de afnemer te verhalen.

Art. 9. – Geheimhouding

 1. Afnemer is gehouden alle informatie die hij als gevolg van de (handels)relatie met Bonergie bedoeld of onbedoeld verkrijgt en waarvan afnemer weet of moet vermoeden dat Bonergie (theoretisch) belang zou kunnen hebben bij geheimhouding daarvan, waaronder met name doch niet uitsluitend begrepen alle mogelijke financiële gegevens alsmede alle vormen van intellectuele eigendom, geheim te houden voor derden.
 2. Indien de afnemer derden inschakelt welke mogelijkerwijs kennis zouden kunnen nemen van de in lid 1 bedoelde informatie, zal afnemer deze derden een contractuele geheimhouding opleggen welke ten minste gelijk is aan de hier overeengekomen.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij verplicht is om informatie te openbaren als gevolg van een wettelijke bepaling of een rechterlijk vonnis dat kracht van gewijsde heeft.

Art. 10. – Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze bepalingen betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Behoudens wanneer met consumenten gecontracteerd is, zal ieder geschil tussen partijen uitsluitend aan de bevoegde rechter in de Nederlandse vestigingsplaats van Bonergie worden voorgelegd. Alleen Bonergie heeft tevens het recht om de rechter te adiëren welke conform de wettelijke bepalingen bevoegd is.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, komen afnemer en Bonergie overeen om, uitsluitend indien Bonergie dit wenst, een geschil voor te leggen aan een instelling voor arbitrage naar keuze van Bonergie. Indien afnemer een consument is, zal Bonergie deze beslissing schriftelijk mededelen, waarna de consument binnen één maand kan kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Na verloop van deze termijn, vervalt diens recht daartoe.
 3. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden strijdig blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal slechts deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen verbinden zich in dat geval om in overleg een nieuwe bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen in de onverbindend gebleken bepaling hebben bedoeld.
 4. Bonergie kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie tegenover de afnemer van toepassing verklaren, indien Bonergie daarbij een inwerkingstredingstermijn van twee maanden na de schriftelijke mededeling tot wijziging jegens de afnemer in acht neemt. De afnemer wordt per einde van die inwerkingstredingstermijn aan de nieuwe voorwaarden gebonden, tenzij hij de contractuele relatie met Bonergie uiterlijk per die datum heeft opgezegd.
 5. Indien deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere taal dan de Nederlandse, blijft de Nederlandse taal leidend bij de interpretatie daarvan.